1999-12-06 14:49:17# 125. lþ.#F 36.#7. fundur. Framkvæmdarvald ríkisins í héraði., til 14:49:39| A gert 8 9:50
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 125. lþ.

Framkvæmdarvald ríkisins í héraði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 66. mál (Fjarðabyggð, Kjalarneshreppur). --- Þskj. 66.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:49]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GIG, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JHall, KolH, KPál, LMR, MF, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

20 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, GE, GÁS, GÖ, GunnB, HGJ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KLM, LB, ÓÖH, SighB, SJóh) fjarstaddir.