1999-12-16 12:41:27# 125. lþ.#F 47.#4. fundur. Almenn hegningarlög., til 12:41:48| A gert 17 14:28
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 125. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 89. mál (umhverfisbrot). --- Þskj. 89.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:41]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GIG, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (ÁMM, BH, DO, DLH, EKG, EOK, FI, GAK, GunnB, JóhS, JHall, ÓÖH, SighB, SJóh, SvanJ, TIO, ÖS) fjarstaddir.