1999-12-17 10:44:43# 125. lþ.#F 48.#6. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 10:50:20| A gert 17 11:46
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 5, nál. 343, brtt. 344 og 385.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:45]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 385 felld með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

13 þm. (BH, GAK, GÁS, GÖ, KLM, LMR, ÓÖH, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖJ*, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:45]

Margrét Frímannsdóttir:


[10:47]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 344,1 (ný 2. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

15 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, FI, GAK, GÁS, GÖ, KLM, LMR, ÓÖH, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 344,2 (ný 3. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, FI, GAK, GÁS, GÖ, IP, KLM, LMR, ÓÖH, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.