1999-12-17 10:50:24# 125. lþ.#F 48.#7. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 11:01:19| A gert 17 13:31
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 125. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 25. mál (EES-reglur). --- Þskj. 25, nál. 317, brtt. 318, 319 og 320.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:51]

Brtt. 320,1 felld með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, EOK, FI, GAK, GÁS, GÖ, KLM, LMR, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:51]

Pétur H. Blöndal:


1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 320,2--3 kölluð aftur.

2.--3. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 320,4 kölluð aftur.

Brtt. 319,1 felld með 32:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, PHB, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KHG, KPál, PP, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

14 þm. (ArnbS, BH, GAK, GÁS, GÖ, KF, KLM, LMR, ÓÖH, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:53]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 318,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JHall, KolH, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, GIG, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, GAK, GÁS, GÖ, KF, KLM, LMR, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 320,5 kölluð aftur.

5. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, GIG, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KolH, KHG, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (DLH) greiddi ekki atkv.

12 þm. (BH, GAK, GÁS, GÖ, KF, KLM, LMR, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 320,6 kölluð aftur.

Brtt. 318,2 (ný 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 320,7 kölluð aftur.

Brtt. 318,3 (ný 7. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 320,8 kölluð aftur.

Brtt. 318,4 (ný 8. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 320,9 kölluð aftur.

9. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 319,2 felld með 34:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

13 þm. (ArnbS, BH, GAK, GÁS, GÖ, KF, KLM, LMR, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:57]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 320,10 kölluð aftur.

10. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, BH, GAK, GÁS, GÖ, KLM, LMR, SighB, SJóh, SÞ, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 320,11--13 kölluð aftur.

11.--19. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 318,5 samþ. með 49 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

21. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 320,14 kölluð aftur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.