1999-12-18 11:11:02# 125. lþ.#F 49.#2. fundur. Byggðastofnun., til 11:17:48| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Byggðastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 267, nál. 439, brtt. 447.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

1. gr. samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, MF, RG, SighB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁRJ, BH, DO, GAK, GunnB, HjÁ, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:11]

Árni Steinar Jóhannsson:


[11:12]

Valgerður Sverrisdóttir:


2. gr. samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
JB.

17 þm. (ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁRJ, BH, DO, GAK, GunnB, HjÁ, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 447 kölluð aftur til 3. umr.

3. gr., 1. mgr., samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, GunnB, HjÁ, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., 2. mgr., samþ. með 35:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, MF, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GIG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, GunnB, HjÁ, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14]

Steingrímur J. Sigfússon:


[11:15]

Valgerður Sverrisdóttir:


3. gr., 3. mgr., samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, GunnB, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

4.--20. gr. og ákv. til brb. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, GunnB, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack.

6 þm. (ÁSJ, DLH, JB, SighB, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, DO, GAK, GÖ, GunnB, KolH, LB, SJóh, ÖS) fjarstaddir.