1999-12-18 11:21:28# 125. lþ.#F 49.#8. fundur. Málefni aldraðra., til 11:29:05| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 173. mál (heildarlög). --- Þskj. 200, nál. 436, brtt. 437 og 466.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:21]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 437,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

3.--6. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 437,2 samþ. með 54 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 437,3 samþ. með 55 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 466 felld með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

7 þm. (BH, DO, GAK, GunnB, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:24]

Þuríður Backman:


9. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 437,4 samþ. með 55 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

11. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 437,5 (ný 12. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 437,6 samþ. með 52 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

14. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 437,7 samþ. með 53 shlj. atkv.

15. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JB, KLM, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, GunnB, JóhS, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

16.--21. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 437,8 samþ. með 56 shlj. atkv.

22. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

23.--27. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.