1999-12-18 11:38:24# 125. lþ.#F 49.#14. fundur. Ráðstöfun erfðafjárskatts., til 11:40:56| A gert 13 11:26
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Ráðstöfun erfðafjárskatts, frh. 2. umr.

Stjfrv., 273. mál (greiðslur í ríkissjóð 2000). --- Þskj. 374, nál. 467 og 475.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:40]

1. gr. samþ. með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

7 þm. (BH, DO, EKG, GAK, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:39]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BH, DO, EKG, GAK, IP, KolH, ÓÖH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BH, DO, EKG, GAK, KolH, KLM, MF, SJóh, ÖS) fjarstaddir.