1999-12-18 11:49:57# 125. lþ.#F 49.#5. fundur. Fjarskipti., til 12:00:45| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 122. mál (heildarlög). --- Þskj. 143, nál. 432, 452 og 469, brtt. 433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:50]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, GIG, JóhS, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

2.--12. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, GIG, JóhS, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 433,1 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, GIG, JóhS, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

13. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, JóhS, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

14. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 433,2 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, GIG, JB, MF, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, JÁ, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, JÁ, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

16.--19. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

22.--28. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, KolH, ÓÖH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 433,3 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, GÁ, KolH, SJóh, SP, ÖS) fjarstaddir.

29. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 433,4 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GAK, JÁ, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

30. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

31.--38. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, GÖ, JÁ, KolH, LB, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 433,5 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, GIG, JóhS, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

39. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

40.--42. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, DO, GAK, GÁ, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 433,6 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

43. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 433,7 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

44. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SvanJ) fjarstaddir.

45.--56. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, JóhS, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 433,8 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, JóhS, KolH, SJóh) fjarstaddir.

57. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

58.--60. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRJ, BH, DO, GuðjG, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I--II samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. III samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

5 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:59]

Lúðvík Bergvinsson:


Brtt. 433,9 (nýtt ákvæði til brb., verður ákvæði til brb. IV) samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, GIG, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, DO, DrH, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.