1999-12-18 12:00:48# 125. lþ.#F 49.#6. fundur. Póst- og fjarskiptastofnun., til 12:03:19| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 240. mál. --- Þskj. 292, nál. 434, 453 og 470.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:01]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (ArnbS, BH, DO, GAK, KolH, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:01]

Lúðvík Bergvinsson:


2.--4. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BH, DO, GAK, KF, KolH, RG, SJóh, SP) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 434 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, DO, EOK, GAK, JóhS, KolH, LMR, SJóh, ÞBack) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁSJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JóhS, JB, KLM, LB, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BH, DO, GAK, HÁs, JÁ, KolH, MF, RG, SJóh) fjarstaddir.

6.--14. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StB, SÞ, TIO, VE.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, SP, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SJS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GAK, KolH, RG, SighB, SJóh) fjarstaddir.