1999-12-21 21:10:58# 125. lþ.#F 51.#5. fundur. Byggðastofnun., til 21:14:51| A gert 22 13:44
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Byggðastofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 267, brtt. 447 og 515.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:11]

Brtt. 515 felld með 32:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

6 þm. (ÁRJ, DLH, LB, SighB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁJ, BH, EOK, GAK, GÁS, GÁ, ÍGP, ÓÖH, RG, SJóh) fjarstaddir.

Brtt. 447 felld með 34:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, GIG, JóhS, JB, KolH, MF, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

10 þm. (DLH, EMS, GÖ, JÁ, KLM, LB, SighB, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, EOK, GAK, GÁS, ÍGP, LMR, ÓÖH, RG, SJóh) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 38:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, MF, RG, SighB, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

4 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:13](í vinnslu)

Arnbjörg Sveinsdóttir: