1999-12-21 21:16:33# 125. lþ.#F 51.#7. fundur. Vitamál., til 21:17:28| A gert 22 15:49
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Vitamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 499.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:17]

Frv. samþ. með 37:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, GAK, GIG, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, EOK, GÁS, JóhS, SJóh) fjarstaddir.