1999-12-21 21:18:33# 125. lþ.#F 51.#9. fundur. Póst- og fjarskiptastofnun., til 21:20:00| A gert 22 14:4
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 240. mál. --- Þskj. 501, brtt. 496.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:19]

Brtt. 496 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, EOK, GÁS, RG, SJóh) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁSJ, BH, EOK, FI, GÁS, IP, SJóh) fjarstaddir.