1999-12-21 21:20:38# 125. lþ.#F 51.#11. fundur. Málefni aldraðra., til 21:21:51| A gert 22 14:4
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 173. mál (heildarlög). --- Þskj. 503, brtt. 508.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:21]

Brtt. 508 samþ. með 59 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (BH, EOK, GHall, GÁS, SJóh) fjarstaddir.