1999-12-21 21:23:50# 125. lþ.#F 51.#16. fundur. Ráðstöfun erfðafjárskatts., til 21:24:23| A gert 22 15:49
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Ráðstöfun erfðafjárskatts, frh. 3. umr.

Stjfrv., 273. mál (greiðslur í ríkissjóð 2000). --- Þskj. 374.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:24]

Frv. samþ. með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, EOK, GÁS, GIG, LB, SJóh) fjarstaddir.