1999-12-21 21:28:10# 125. lþ.#F 51.#24. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 21:28:35| A gert 22 15:49
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 485.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:28]

Frv. samþ. með 59 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

4 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.