1999-12-21 21:31:47# 125. lþ.#F 51.#30. fundur. Stjórnarráð Íslands., til 21:32:54| A gert 22 14:4
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 125. lþ.

Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (aðsetur ríkisstofnana). --- Þskj. 186, nál. 387 og 480.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:32]

1. gr. samþ. með 38:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

4 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 38:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

4 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁSJ, SJS, ÖJ.

1 þm. (JB) greiddi ekki atkv.

4 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.