1999-12-21 21:43:14# 125. lþ.#F 52.#4. fundur. Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa., til 21:44:04| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, frh. síðari umr.

Stjtill., 112. mál. --- Þskj. 122, nál. 327.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:43]

Tillgr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (ÁRJ, BH, EOK, GÁS, SJóh) fjarstaddir.