1999-12-21 21:44:20# 125. lþ.#F 52.#5. fundur. Skipulags- og byggingarlög., til 21:44:35| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Skipulags- og byggingarlög, frh. 3. umr.

Frv. umhvn., 276. mál (deiliskipulagsáætlanir o.fl.). --- Þskj. 390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:44]

Frv. samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

5 þm. (BH, EOK, GÁS, SJóh, ÖS) fjarstaddir.