1999-12-21 21:50:19# 125. lþ.#F 52.#6. fundur. Reynslusveitarfélög., til 21:52:51| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Reynslusveitarfélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 109. mál (gildistími o.fl.). --- Þskj. 117, brtt. 454.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:50]

Brtt. 454,1 felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GAK, GÖ, GIG, ÍGP*, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, ÓÖH, RG, SighB, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

7 þm. (BH, EOK, GuðjG, GÁS, GÁ, MF, SJóh) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 454,2 felld með 35:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GAK, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, RG, SighB, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

7 þm. (BH, EOK, GuðjG, GÁS, GÁ, MF, SJóh) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GAK, GHall, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BH, EOK, GuðjG, GÁS, GÁ, MF, SJóh) fjarstaddir.