1999-12-21 21:53:05# 125. lþ.#F 52.#7. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 21:53:37| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 291. mál (ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf). --- Þskj. 476.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:53]

Frv. samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GAK, GHall, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BH, EOK, GuðjG, GÁS, GÁ, MF, SJóh) fjarstaddir.