1999-12-21 21:53:53# 125. lþ.#F 52.#8. fundur. Stjórnarráð Íslands., til 21:54:14| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Stjórnarráð Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 160. mál (aðsetur ríkisstofnana). --- Þskj. 186.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:54]

Frv. samþ. með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, FI, GHH, GAK, GHall, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, ÓÖH, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BH, EOK, GuðjG, GÁS, GÁ, MF, SJóh) fjarstaddir.