1999-12-21 21:54:31# 125. lþ.#F 52.#9. fundur. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum., til 21:54:54| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 228. mál (gjald fyrir veiðikort). --- Þskj. 273.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:54]

Frv. samþ. með 37:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.
nei:
GAK, GIG, ÓÖH.

18 þm. (ÁRJ, DLH, EKG, EMS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (BH, EOK, GÁS, MF, SJóh) fjarstaddir.