1999-12-21 21:55:54# 125. lþ.#F 52.#10. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 21:56:17| A gert 22 8:23
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 125. lþ.

Frestun á fundum Alþingis, frh. umr.

Stjtill., 300. mál. --- Þskj. 517.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:56]

Till. samþ. með 57 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DLH, DrH, EKG, EMS, FI, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (JÁ) greiddi ekki atkv.

5 þm. (BH, EOK, GÁS, MF, SJóh) fjarstaddir.