Útbýting 125. þingi, 36. fundi 1999-12-06 14:04:40, gert 8 9:50

Loftferðir, 250. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 307.

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, 251. mál, stjfrv. (sjútvrh.), þskj. 308.

Stjórn fiskveiða, 249. mál, frv. GHall og GuðjG, þskj. 305.

Vöruhappdrætti SÍBS, 65. mál, þskj. 306.