Útbýting 125. þingi, 36. fundi 1999-12-06 19:19:25, gert 8 9:50

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 25. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 317; brtt. efh.- og viðskn., þskj. 318; brtt. JóhS o.fl., þskj. 319.