Útbýting 125. þingi, 48. fundi 1999-12-17 10:31:42, gert 12 16:11

Framleiðsluráð landbúnaðarins, 205. mál, þskj. 461; brtt. HjálmJ, þskj. 477.

Verðmæti seldra veiðiheimilda, 221. mál, svar sjútvrh., þskj. 463.