Útbýting 125. þingi, 48. fundi 1999-12-17 13:31:17, gert 12 16:11

Brunavarnir og brunamál, 244. mál, nál. minni hluta umhvn., þskj. 478.

Iðnaðarlög, 22. mál, brtt. HjÁ, þskj. 490.

Málefni fatlaðra, 274. mál, nál. minni hluta félmn., þskj. 479.

Stjórnarráð Íslands, 160. mál, nál. minni hluta allshn., þskj. 480.