Útbýting 125. þingi, 48. fundi 1999-12-17 17:49:54, gert 12 16:11

Framkvæmd flugmálaáætlunar 1998, 293. mál, skýrsla samgrh., þskj. 492.

Lögleiðing ólympískra hnefaleika, 292. mál, frv. GunnB o.fl., þskj. 491.

Seðlabanki Íslands, 214. mál, brtt. ÁRJ o.fl., þskj. 493.

Staða verkmenntunar á framhaldsskólastigi, 294. mál, fsp. SÞ, þskj. 494.