Dagskrá 125. þingi, 48. fundi, boðaður 1999-12-17 10:30, gert 18 9:2
[<-][->]

48. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 17. des. 1999

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Seðlabanki Íslands, stjfrv., 161. mál, þskj. 187, nál. 356, brtt. 357. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 2. Gjaldeyrismál, stjfrv., 162. mál, þskj. 188, nál. 358, brtt. 359. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 200. mál, þskj. 233, nál. 360, brtt. 361. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Tollalög, stjfrv., 209. mál, þskj. 243, nál. 362. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Skattfrelsi norrænna verðlauna, stjfrv., 4. mál, þskj. 4, nál. 384. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 5. mál, þskj. 5, nál. 343, brtt. 344 og 385. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjfrv., 25. mál, þskj. 25, nál. 317, brtt. 318, 319 og 320. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Kjarasamningar opinberra starfsmanna, stjfrv., 225. mál, þskj. 268. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 9. Ættleiðingar, stjfrv., 68. mál, þskj. 68, nál. 391, brtt. 392. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 10. Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, stjtill., 112. mál, þskj. 122, nál. 327. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 11. Skráð trúfélög, stjfrv., 69. mál, þskj. 69, nál. 393, brtt. 394 og 425. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 12. Framleiðsluráð landbúnaðarins, stjfrv., 205. mál, þskj. 461, brtt. 473 og 477. --- 3. umr.
 13. Byggðastofnun, stjfrv., 224. mál, þskj. 267, nál. 439, brtt. 447. --- 2. umr.
 14. Seðlabanki Íslands, stjfrv., 214. mál, þskj. 253, nál. 438. --- 2. umr.
 15. Vitamál, stjfrv., 57. mál, þskj. 57, nál. 431, 451 og 459. --- 2. umr.
 16. Fjarskipti, stjfrv., 122. mál, þskj. 143, nál. 432, 452 og 469, brtt. 433. --- 2. umr.
 17. Póst- og fjarskiptastofnun, stjfrv., 240. mál, þskj. 292, nál. 434, 453 og 470. --- 2. umr.
 18. Framhaldsskólar, stjfrv., 101. mál, þskj. 102, nál. 388. --- 2. umr.
 19. Málefni aldraðra, stjfrv., 173. mál, þskj. 200, nál. 436, brtt. 437 og 466. --- 2. umr.
 20. Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, stjfrv., 251. mál, þskj. 308, nál. 400. --- 2. umr.
 21. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 228. mál, þskj. 273, nál. 446. --- 2. umr.
 22. Skipulags- og byggingarlög, frv., 276. mál, þskj. 390. --- 1. umr.
 23. Reynslusveitarfélög, stjfrv., 109. mál, þskj. 117, nál. 440, brtt. 454. --- 2. umr.
 24. Brunavarnir og brunamál, stjfrv., 244. mál, þskj. 299, nál. 474. --- 2. umr.
 25. Málefni fatlaðra, stjfrv., 274. mál, þskj. 375, nál. 468. --- 2. umr.
 26. Ráðstöfun erfðafjárskatts, stjfrv., 273. mál, þskj. 374, nál. 467 og 475. --- 2. umr.
 27. Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga, stjfrv., 270. mál, þskj. 368, nál. 464 og 465. --- 2. umr.
 28. Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, stjtill., 186. mál, þskj. 216, nál. 371, 427 og 450, brtt. 228. --- Síðari umr.
 29. Iðnaðarlög, stjfrv., 22. mál, þskj. 22, nál. 389. --- 2. umr.
 30. Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, stjfrv., 241. mál, þskj. 293. --- 1. umr.
 31. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 291. mál, þskj. 476. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 32. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, stjfrv., 260. mál, þskj. 330. --- 1. umr.
 33. Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, stjfrv., 280. mál, þskj. 399. --- 1. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilkynning um dagskrá.
 2. Um atkvæðagreiðslu (um fundarstjórn).
 3. Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi (umræður utan dagskrár).
 4. Afbrigði um dagskrármál.
 5. Afbrigði um dagskrármál.