Fundargerð 125. þingi, 9. fundi, boðaður 1999-10-14 10:30, stóð 10:30:00 til 14:13:22 gert 14 14:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

9. FUNDUR

fimmtudaginn 14. okt.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjals:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að um klukkan 13.30, að loknu hádegishléi, færi fram umræða utan dagskrár að beiðni hv. 11. þm. Reykv.


Athugasemdir um störf þingsins.

Framlagning frv. til lokafjárlaga.

[10:32]

Málshefjandi var Geir H. Haarde fjmrh.


Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997.

[10:40]

Umræðu lokið.


Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1998.

[11:32]

[11:54]

Útbýting þingskjala:

[12:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.


Vitamál, 1. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 57.

[12:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:02]

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Ættleiðingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 68. mál (heildarlög). --- Þskj. 68.

[13:33]


Réttindi sjúklinga, frh. 1. umr.

Frv. ÞBack og ÖJ, 9. mál (vísindasiðanefnd). --- Þskj. 9.

[13:36]


Vitamál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 57.

[13:36]


Umræður utan dagskrár.

Verslun með manneskjur.

[13:37]

Málshefjandi var Guðrún Ögmundsdóttir.

Út af dagskrá voru tekin 6.--11. mál.

Fundi slitið kl. 14:13.

---------------