Fundargerð 125. þingi, 12. fundi, boðaður 1999-10-19 13:30, stóð 13:30:01 til 19:47:05 gert 20 8:11
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

12. FUNDUR

þriðjudaginn 19. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Minning Auðar Auðuns.

[13:30]

Forseti minntist Auðar Auðuns, fyrrverandi alþingismanns og ráðherra, sem lést síðastliðna nótt.

[13:34]

Útbýting þingskjals:


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 5.

[13:35]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 17. mál (húsaleigubætur). --- Þskj. 17.

[13:35]


Breytingar á lagaákvæðum er varða húsaleigubætur, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 58. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 58.

[13:36]


Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 56. mál. --- Þskj. 56.

[13:36]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:37]


Grunnskólar, 1. umr.

Stjfrv., 81. mál (einsetning, samræmd lokapróf). --- Þskj. 81.

[13:37]

[14:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:50]

Útbýting þingskjala:


Framhaldsskólar, 1. umr.

Stjfrv., 101. mál (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.). --- Þskj. 102.

[14:51]

[15:12]


Grunnskólar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 81. mál (einsetning, samræmd lokapróf). --- Þskj. 81.

[15:13]


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 3. mál (gjöld af bensíni). --- Þskj. 3, nál. 106, brtt. 110.

[15:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:58]

Útbýting þingskjals:


Sérstakar aðgerðir í byggðamálum, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 10. mál. --- Þskj. 10.

[16:58]

[18:33]

Útbýting þingskjala:

[18:58]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun Snæfellsþjóðgarðs, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 11. mál. --- Þskj. 11.

[19:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála, fyrri umr.

Þáltill. SJS, 14. mál. --- Þskj. 14.

[19:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--13. mál.

Fundi slitið kl. 19:47.

---------------