Fundargerð 125. þingi, 30. fundi, boðaður 1999-11-22 15:00, stóð 15:00:07 til 20:58:37 gert 22 21:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

30. FUNDUR

mánudaginn 22. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:00]

Útbýting þingskjals:


Seðlabanki Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 187.

[15:01]


Gjaldeyrismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur). --- Þskj. 188.

[15:02]


Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, frh. fyrri umr.

Stjtill., 186. mál. --- Þskj. 216.

[15:02]


Fjármálaeftirlit, frh. 1. umr.

Stjfrv., 199. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 232.

[15:33]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 233.

[15:33]


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 1. umr.

Stjfrv., 176. mál (umsýsluþóknun). --- Þskj. 203.

[15:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni aldraðra, 1. umr.

Stjfrv., 173. mál (heildarlög). --- Þskj. 200.

[16:20]

[17:29]

Útbýting þingskjala:

[18:01]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framleiðsluráð landbúnaðarins, 1. umr.

Stjfrv., 205. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 239.

[18:16]

[19:04]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útvarpslög, 1. umr.

Stjfrv., 207. mál (heildarlög). --- Þskj. 241.

[19:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála, 1. umr.

Frv. ÖJ o.fl., 185. mál. --- Þskj. 215.

[20:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 4., 11. og 12. mál.

Fundi slitið kl. 20:58.

---------------