Fundargerð 125. þingi, 47. fundi, boðaður 1999-12-16 10:30, stóð 10:29:33 til 19:32:43 gert 17 13:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

fimmtudaginn 16. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:29]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 10:31]


Fjárlög 2000, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 372, frhnál. 401, 417 og 418, brtt. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 419, 428, 430, 441, 442, 443, 444 og 445.

[11:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 455).


Framleiðsluráð landbúnaðarins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 205. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 239, nál. 365 og 370.

[12:38]


Greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, 3. umr.

Stjfrv., 67. mál (skilyrði bótagreiðslu). --- Þskj. 67.

Enginn tók til máls.

[12:40]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 456).


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Stjfrv., 89. mál (umhverfisbrot). --- Þskj. 89.

Enginn tók til máls.

[12:41]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 457).


Jarðalög, 3. umr.

Stjfrv., 227. mál (lögræðisaldur). --- Þskj. 272.

Enginn tók til máls.

[12:42]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 458).

[Fundarhlé. --- 12:43]


Seðlabanki Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 187, nál. 356, brtt. 357.

[13:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál, 2. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur). --- Þskj. 188, nál. 358, brtt. 359.

[13:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 233, nál. 360, brtt. 361.

[14:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[14:55]

Útbýting þingskjala:


Tollalög, 2. umr.

Stjfrv., 209. mál (tölvuvædd tollafgreiðsla). --- Þskj. 243, nál. 362.

[14:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:05]

Útbýting þingskjala:


Skattfrelsi norrænna verðlauna, 2. umr.

Stjfrv., 4. mál. --- Þskj. 4, nál. 384.

[15:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[15:30]

Útbýting þingskjala:


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 5, nál. 343, brtt. 344 og 385.

[15:30]

[16:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:38]

Útbýting þingskjala:


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 2. umr.

Stjfrv., 25. mál (EES-reglur). --- Þskj. 25, nál. 317, brtt. 318, 319 og 320.

[16:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjarasamningar opinberra starfsmanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 225. mál (fjöldauppsagnir). --- Þskj. 268.

[17:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ættleiðingar, 2. umr.

Stjfrv., 68. mál (heildarlög). --- Þskj. 68, nál. 391, brtt. 392.

[17:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðild að Haagsamningi um vernd barna og ættleiðingu milli landa, síðari umr.

Stjtill., 112. mál. --- Þskj. 122, nál. 327.

[19:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráð trúfélög, 2. umr.

Stjfrv., 69. mál (heildarlög). --- Þskj. 69, nál. 393, brtt. 394 og 425.

[19:15]

[19:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 17.--31. mál.

Fundi slitið kl. 19:32.

---------------