Fundargerð 125. þingi, 51. fundi, boðaður 1999-12-21 10:00, stóð 10:00:01 til 21:38:18 gert 22 11:42
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

51. FUNDUR

þriðjudaginn 21. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:00]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 10:01]


Athugasemdir um störf þingsins.

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans.

[10:30]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, frh. síðari umr.

Stjtill., 186. mál. --- Þskj. 216, nál. 371, 427 og 450, brtt. 228, 489 og 510.

[10:52]

[11:52]

Útbýting þingskjals:

[12:36]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 12:49]

[13:46]

[15:40]

Útbýting þingskjals:

[16:07]

Útbýting þingskjala:

[17:03]

Útbýting þingskjals:

[17:14]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 17:37]


Afbrigði um dagskrármál.

[17:55]


Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun, frh. síðari umr.

Stjtill., 186. mál. --- Þskj. 216, nál. 371, 427 og 450, brtt. 228, 489 og 510.

[17:56]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 521).


Um fundarstjórn.

Atkvæðagreiðsla um Fljótsdalsvirkjun.

[18:43]

Málshefjandi var Sighvatur Björgvinsson.


Byggðastofnun, 3. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 267, brtt. 447 og 515.

[18:46]

[19:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Seðlabanki Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 214. mál (breyting ýmissa laga, yfirstjórn). --- Þskj. 253, brtt. 493.

[19:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vitamál, 3. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 499.

[19:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórnarráð Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (aðsetur ríkisstofnana). --- Þskj. 186, nál. 387 og 480.

[19:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Póst- og fjarskiptastofnun, 3. umr.

Stjfrv., 240. mál. --- Þskj. 501, brtt. 496.

[19:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 3. umr.

Stjfrv., 122. mál (heildarlög). --- Þskj. 500, brtt. 512.

[19:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framhaldsskólar, 3. umr.

Stjfrv., 101. mál (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.). --- Þskj. 502.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni aldraðra, 3. umr.

Stjfrv., 173. mál (heildarlög). --- Þskj. 503, brtt. 508.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, 3. umr.

Stjfrv., 251. mál (EES-reglur). --- Þskj. 308.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brunavarnir og brunamál, 3. umr.

Stjfrv., 244. mál (brunavarnagjald). --- Þskj. 299.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni fatlaðra, 3. umr.

Stjfrv., 274. mál (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs). --- Þskj. 375.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstöfun erfðafjárskatts, 3. umr.

Stjfrv., 273. mál (greiðslur í ríkissjóð 2000). --- Þskj. 374.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga, 3. umr.

Stjfrv., 270. mál. --- Þskj. 504.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Iðnaðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 22. mál (meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.). --- Þskj. 505, brtt. 490.

[19:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Seðlabanki Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 481.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál, 3. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur). --- Þskj. 482.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 3. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 483.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 209. mál (tölvuvædd tollafgreiðsla). --- Þskj. 243.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skattfrelsi norrænna verðlauna, 3. umr.

Stjfrv., 4. mál. --- Þskj. 484.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 3. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 485.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 3. umr.

Stjfrv., 25. mál (EES-reglur). --- Þskj. 486.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ættleiðingar, 3. umr.

Stjfrv., 68. mál (heildarlög). --- Þskj. 487.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráð trúfélög, 3. umr.

Stjfrv., 69. mál (heildarlög). --- Þskj. 488.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulags- og byggingarlög, 2. umr.

Frv. umhvn., 276. mál (deiliskipulagsáætlanir o.fl.). --- Þskj. 390.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 291. mál (ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf). --- Þskj. 476.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 2. umr.

Stjfrv., 228. mál (gjald fyrir veiðikort). --- Þskj. 273, nál. 446.

[19:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 20:19]


Byggðastofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 267, brtt. 447 og 515.

[21:10]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 522).


Seðlabanki Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 214. mál (breyting ýmissa laga, yfirstjórn). --- Þskj. 253, brtt. 493.

[21:14]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 523).


Vitamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 499.

[21:16]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 524).


Fjarskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 122. mál (heildarlög). --- Þskj. 500, brtt. 512.

[21:17]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 525).


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 240. mál. --- Þskj. 501, brtt. 496.

[21:18]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 526).


Framhaldsskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 101. mál (aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.). --- Þskj. 502.

[21:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 527).


Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 173. mál (heildarlög). --- Þskj. 503, brtt. 508.

[21:20]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 528).


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 251. mál (EES-reglur). --- Þskj. 308.

[21:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 529).


Brunavarnir og brunamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 244. mál (brunavarnagjald). --- Þskj. 299.

[21:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 530).


Málefni fatlaðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 274. mál (ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs). --- Þskj. 375.

[21:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 531).


Ráðstöfun erfðafjárskatts, frh. 3. umr.

Stjfrv., 273. mál (greiðslur í ríkissjóð 2000). --- Þskj. 374.

[21:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 532).


Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 270. mál. --- Þskj. 504.

[21:24]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 533).


Iðnaðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 22. mál (meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.). --- Þskj. 505, brtt. 490.

[21:24]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 534).


Seðlabanki Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 161. mál (lausafé lánastofnana). --- Þskj. 481.

[21:25]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 535).


Gjaldeyrismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur). --- Þskj. 482.

[21:26]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 536).


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 200. mál. --- Þskj. 483.

[21:26]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 537).


Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 209. mál (tölvuvædd tollafgreiðsla). --- Þskj. 243.

[21:27]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 538).


Skattfrelsi norrænna verðlauna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 4. mál. --- Þskj. 484.

[21:27]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 539).


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 485.

[21:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 540).


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 25. mál (EES-reglur). --- Þskj. 486.

[21:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 541).


Ættleiðingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 68. mál (heildarlög). --- Þskj. 487.

[21:29]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 542).


Skráð trúfélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 69. mál (heildarlög). --- Þskj. 488.

[21:29]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 543).


Skipulags- og byggingarlög, frh. 2. umr.

Frv. umhvn., 276. mál (deiliskipulagsáætlanir). --- Þskj. 390.

[21:30]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 291. mál (ellilífeyrisgreiðslur, samsköttun félaga og ríkisverðbréf). --- Þskj. 476.

[21:30]


Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (aðsetur ríkisstofnana). --- Þskj. 186, nál. 387 og 480.

[21:31]


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 228. mál (gjald fyrir veiðikort). --- Þskj. 273, nál. 446.

[21:32]

Út af dagskrá voru tekin 1.--3., 13. og 32.--34. mál.

Fundi slitið kl. 21:38.

---------------