Fundargerð 125. þingi, 89. fundi, boðaður 2000-04-04 13:30, stóð 13:30:00 til 18:21:33 gert 5 9:53
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

89. FUNDUR

þriðjudaginn 4. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Erfðafjárskattur, 3. umr.

Stjfrv., 360. mál (yfirstjórn). --- Þskj. 614.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálaeftirlit, 3. umr.

Stjfrv., 199. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 906.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vaxtalög, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 491. mál (regluheimildir). --- Þskj. 773.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álbræðsla á Grundartanga, 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 627, nál. 898.

[13:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulag ferðamála, 2. umr.

Stjfrv., 366. mál (menntun leiðsögumanna). --- Þskj. 621, nál. 903.

[14:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna, 2. umr.

Stjfrv., 267. mál. --- Þskj. 350, nál. 817.

[14:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000, 1. umr.

Stjfrv., 468. mál. --- Þskj. 747.

[14:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Stjfrv., 484. mál (skattleysismörk). --- Þskj. 764.

[14:42]

[15:01]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Stjfrv., 503. mál (dvalarkostnaður foreldris). --- Þskj. 798.

[15:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hvíldarheimili fyrir geðsjúk börn, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 263. mál. --- Þskj. 334.

[15:44]

[16:00]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslensk málnefnd, 1. umr.

Stjfrv., 501. mál (tengsl við Háskóla Íslands, forstöðumaður). --- Þskj. 796.

[16:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÖJ og ÞBack, 266. mál (tannlækningar). --- Þskj. 349.

[16:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 352. mál. --- Þskj. 605.

[17:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Smásala á tóbaki, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 368. mál. --- Þskj. 624.

[17:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:44]

Útbýting þingskjals:


Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 2. umr.

Stjfrv., 407. mál (flutningur aflahámarks). --- Þskj. 665, nál. 902, 923 og 928, brtt. 929.

[17:45]

[Fundarhlé. --- 17:49]

[18:20]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 3. mál.

Fundi slitið kl. 18:21.

---------------