Fundargerð 125. þingi, 103. fundi, boðaður 2000-04-27 13:30, stóð 13:30:01 til 23:39:51 gert 28 8:35
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

103. FUNDUR

fimmtudaginn 27. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:34]

Forseti tilkynnti að um kl. 3.30 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 6. þm. Suðurl. Auk þess væri gert ráð fyrir kvöldfundi.


Tilkynning um gjöf frá Gideonfélaginu.

[13:34]

Forseti gat þess að daginn áður hefði stjórn Gideonfélagsins komið í Alþingishúsið og fært Alþingi að gjöf eintök af Nýja testamentinu í tilefni kristnihátíðarárs.

[13:35]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Þingflokkar á Alþingi.

[13:36]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Athugasemdir um störf þingsins.

Svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra.

[13:37]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Afbrigði um dagskrármál.

[13:52]


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, 3. umr.

Stjfrv., 176. mál (umsýsluþóknun). --- Þskj. 1042.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, 3. umr.

Stjfrv., 241. mál. --- Þskj. 1043.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðieftirlitsgjald, 3. umr.

Stjfrv., 543. mál (heildarlög). --- Þskj. 1045.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs, 3. umr.

Stjfrv., 544. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 846.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáröflun til vegagerðar, 3. umr.

Stjfrv., 223. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 997, brtt. 1005.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 460. mál. --- Þskj. 738, nál. 1046 og 1070, brtt. 1047, 1067, 1068 og 1069.

[13:54]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 15:25]


Umræður utan dagskrár.

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur.

[15:29]

Málshefjandi var Lúðvík Bergvinsson.

[16:00]

Útbýting þingskjala:


Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 359. mál (vitnavernd, barnaklám o.fl.). --- Þskj. 1010.

[16:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1084).


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 176. mál (umsýsluþóknun). --- Þskj. 1042.

[16:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1085).


Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 241. mál. --- Þskj. 1043.

[16:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1086).


Veiðieftirlitsgjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 543. mál (heildarlög). --- Þskj. 1045.

[16:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1087).


Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs, frh. 3. umr.

Stjfrv., 544. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 846.

[16:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1088).


Fjáröflun til vegagerðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 223. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 997, brtt. 1005.

[16:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1089).


Afbrigði um dagskrármál.

[16:06]


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 460. mál. --- Þskj. 738, nál. 1046 og 1070, brtt. 1047, 1067, 1068 og 1069.

[16:07]

[17:23]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:28]

Útbýting þingskjala:


Lausafjárkaup, 2. umr.

Stjfrv., 110. mál (heildarlög). --- Þskj. 119, nál. 1048, brtt. 1049 og 1050.

[19:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brunatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 285. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 429, nál. 1055 og 1057, brtt. 1056.

[19:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráning og mat fasteigna, 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (Landskrá fasteigna). --- Þskj. 472, nál. 1058, brtt. 1059.

[19:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 2. umr.

Stjfrv., 260. mál (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). --- Þskj. 330, nál. 1053 og 1071, brtt. 1054.

[19:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:55]

Útbýting þingskjala:


Rafræn eignarskráning á verðbréfum, 3. umr.

Stjfrv., 163. mál. --- Þskj. 995, brtt. 1035.

[20:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjónustukaup, 2. umr.

Stjfrv., 111. mál. --- Þskj. 120, nál. 1051, brtt. 1052.

[20:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsgöngu- og fjarsölusamningar, 2. umr.

Stjfrv., 421. mál (heildarlög). --- Þskj. 684, nál. 1060, brtt. 1061.

[21:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lagaskil á sviði samningaréttar, 2. umr.

Stjfrv., 70. mál. --- Þskj. 70, nál. 1063, brtt. 1064.

[21:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Viðskiptabankar og sparisjóðir, 2. umr.

Stjfrv., 489. mál (póstþjónusta). --- Þskj. 771, nál. 1062.

[21:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslensk málnefnd, 2. umr.

Stjfrv., 501. mál. --- Þskj. 796, nál. 1031.

[21:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnalög, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 339. mál (ráðgjöf um forsjá og umgengni). --- Þskj. 592.

[21:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnalög, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 396. mál. --- Þskj. 654.

[22:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úttekt á aðstöðu til hestamennsku, fyrri umr.

Þáltill. JHall o.fl., 402. mál. --- Þskj. 660.

[22:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 417. mál. --- Þskj. 678.

[22:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Öryggi á miðhálendi Íslands, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 443. mál. --- Þskj. 713.

[22:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegalög, 1. umr.

Frv. ÞBack og JónK, 480. mál (tengistígar). --- Þskj. 760.

[23:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurskoðun kosningalaga, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ, 481. mál. --- Þskj. 761.

[23:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landsvegir á hálendi Íslands, fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 518. mál. --- Þskj. 818.

[23:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ, 538. mál. --- Þskj. 839.

[23:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegamál, fyrri umr.

Þáltill. JB, 510. mál. --- Þskj. 809.

[23:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5., 15.--17., 19.--20., 24.--25., 27.--30., 33.--35., 37., 39.--40. og 46.--47. mál.

Fundi slitið kl. 23:39.

---------------