2001-02-14 13:32:43# 126. lþ.#F 69.#1. fundur. Lax- og silungsveiði., til 13:33:16| A gert 14 15:46
[prenta uppsett í dálka] 69. fundur, 126. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 297. mál (gjöld og veiðitími). --- Þskj. 334.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EOK, EMS, GE, GAK, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JB, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

1 þm. (DSigf) greiddi ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁJ, BBj, BH, DO, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JóhS, JónK, JBjart, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, MF, SP, SJS, SvH, TIO, ÞBack) fjarstaddir.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.