Fjarvistarleyfi 126. þingi, 97. fundi 26., gert 28 8:54

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Björn Bjarnason menntmrh.,

Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestf.,

Halldór Ásgrímsson utanrrh.,

Ingibjörg Pálmadóttir heilbrrh.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Siv Friðleifsdóttir umhvrh.