2001-03-01 13:36:04# 126. lþ.#F 80.#4. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:37:13| A gert 1 16:1
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 126. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 120. mál (tegundartilfærsla). --- Þskj. 120, nál. 728 og 799.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, KLM, LMR, LB, PHB, SJóh, SAÞ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

30 þm. (AHB, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, KVM, KolH, KPál, MF, ÓÖH, PP, RG, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 728 (ný 2. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KLM, LMR, LB, PHB, SAÞ, SJS, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

29 þm. (AHB, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EOK, GHH, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, KolH, KPál, MF, ÓÖH, PP, RG, SJóh, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv.