2001-03-06 13:33:42# 126. lþ.#F 82.#3. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:34:05| A gert 7 8:13
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 126. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 120. mál (tegundartilfærsla). --- Þskj. 807.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, SvanJ, VS, ÞBack, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EOK, GHH, GÁS, GÖ, HjálmJ, JÁ, JóhS, KVM, KolH, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, SP, StB, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.