2001-03-15 17:54:55# 126. lþ.#F 91.#2. fundur. Almannatryggingar., til 17:58:34| A gert 15 18:1
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 126. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843, nál. 886 og 888, brtt. 887.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:57]

1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GunnB, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, PHB, SAÞ, SoG, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GHH, GE, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, KVM, KF, KPál, LMR, ÓÖH, PP, SJóh, SF, SP, SJS, StB, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:55]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[17:55]

Guðjón A. Kristjánsson:


[17:56]

Þuríður Backman:


2. gr. og ákv. til brb. I--II samþ. með 20 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, PHB, SAÞ, SoG, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GE, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, KVM, KF, KPál, LMR, ÓÖH, PP, SJóh, SF, SP, SJS, StB, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 887 (nýtt ákv. til brb. III) samþ. með 20 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, PHB, SAÞ, SoG, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GE, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, KVM, KF, KPál, LMR, ÓÖH, PP, SJóh, SF, SP, SJS, StB, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁSJ, ÁMM, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, PHB, SAÞ, SoG, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (GAK, GÖ) greiddu ekki atkv.

31 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GE, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JóhS, KVM, KF, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, RG, SJóh, SF, SP, SJS, StB, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.