2001-03-15 18:01:16# 126. lþ.#F 92.#1. fundur. Almannatryggingar., til 18:01:49| A gert 15 18:16
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur, 126. lþ.

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 898.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:01]

Frv. samþ. með 21 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, PHB, SAÞ, SoG, TIO, VS, VE, ÞKG.

16 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, GE, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, KVM, KF, KPál, LMR, ÓÖH, PP, SJóh, SF, SP, SJS, StB, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.