2001-03-19 20:55:46# 126. lþ.#F 95.#1. fundur. Frestun á verkfalli fiskimanna., til 21:49:19| L gert 19 22:1
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 126. lþ.

Frestun á verkfalli fiskimanna, 2. umr.

Stjfrv., 581. mál. --- Þskj. 907, nál. 909 og 910, brtt. 908.

[20:56]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson):


[20:58]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):


[21:05]

Guðjón A. Kristjánsson:


[21:12]

Árni Steinar Jóhannsson:


[21:19]

Lúðvík Bergvinsson:


[21:25]

Gísli S. Einarsson:


[21:30]

Jóhann Ársælsson:


[21:35]

Guðmundur Hallvarðsson:


[21:41]

Ögmundur Jónasson:


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:49]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 908. --- Afbrigði samþ. með 32:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.
nei:
GAK, GHall*.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BBj, GÁS, GÁ, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]