2001-03-19 21:49:20# 126. lþ.#F 95.#1. fundur. Frestun á verkfalli fiskimanna., til 21:50:47| A gert 19 22:1
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 126. lþ.

Frestun á verkfalli fiskimanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 581. mál. --- Þskj. 907, nál. 909 og 910, brtt. 908.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:49]

Brtt. 908 samþ. með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.
nei:
GAK.

21 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GHall, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BBj, GÁS, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GHall, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (BBj, GÁS, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 33:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GHall, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BBj, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ*, ÁMM, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, LB, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvanJ, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
GAK, SJóh*.

11 þm. (EMS, GE, GHall, GÖ, JóhS, JB, KolH, MF, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRJ, BBj, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu ekki að greiða atkvæði.]