2001-03-19 21:56:12# 126. lþ.#F 96.#1. fundur. Frestun á verkfalli fiskimanna., til 21:57:55| A gert 19 22:16
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 126. lþ.

Frestun á verkfalli fiskimanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 581. mál. --- Þskj. 907 (með áorðn. breyt. á þskj. 908).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:57]

Frv. samþ. með 33:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GHall, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BBj, KVM, KLM, LMR, ÓÖH, SvH, VS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:56]

Svanfríður Jónasdóttir: