Útbýting 126. þingi, 97. fundi 2001-03-26 15:02:48, gert 28 8:54

Almannatryggingar, 541. mál, þskj. 898.

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnuréttur), 446. mál, nál. utanrmn., þskj. 915.

Byggðaþróun, 582. mál, fsp. SoG, þskj. 920.

Framkvæmdasjóður aldraðra, 365. mál, svar heilbrrh., þskj. 874.

Frestun á verkfalli fiskimanna, 581. mál, þskj. 911.

Greiðslur vegna tjóna á útihúsum, 517. mál, svar viðskrh., þskj. 906.

Kostnaður við að skýra hæstaréttardóma, 420. mál, svar forsrh., þskj. 901.

Kostnaður við Borgartún 21, 585. mál, fsp. LB, þskj. 923.

Leigubifreiðaakstur, 584. mál, fsp. LB, þskj. 922.

Lækningatæki, 254. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 918; brtt. heilbr.- og trn., þskj. 919.

Mat á umhverfisáhrifum, 506. mál, svar umhvrh., þskj. 903.

Minnisblað til starfsnefndar ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu, 476. mál, svar forsrh., þskj. 904.

Móttaka flóttamannhópa, 588. mál, stjfrv. (félmrh.), þskj. 931.

Námsstyrkir, 583. mál, fsp. SJS, þskj. 921.

Nýgengi krabbameins, 496. mál, svar heilbrrh., þskj. 875.

Póststöðvar Íslandspósts, 488. mál, svar samgrh., þskj. 902.

Rannsóknir á sumarexemi í hrossum, 545. mál, svar landbrh., þskj. 928.

Reynslulausn fanga, 586. mál, fsp. LB, þskj. 924.

Samningar um sölu á vöru milli ríkja, 429. mál, nál. utanrmn., þskj. 916.

Samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna, 498. mál, nál. utanrmn., þskj. 917.

Skylduskil til safna, 590. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 933.

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, 520. mál, þskj. 889.

Suðurlandsskógar, 589. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 932.

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, 591. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 934.