Útbýting 126. þingi, 97. fundi 2001-03-26 17:32:16, gert 28 8:54

Dýrasjúkdómar, 291. mál, nál. landbn., þskj. 929; brtt. landbn., þskj. 930.

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, 597. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 950.

Samningur um opinber innkaup, 565. mál, nál. utanrmn., þskj. 941.

Stöðugildi lögreglumanna í sveitarfélögum, 475. mál, svar dómsmrh., þskj. 905.

Umgengni um nytjastofna sjávar, 504. mál, nál. sjútvn., þskj. 937.