Aðalm. taka sæti á ný 126. þingi, 109. fundi 23., gert 9 11:0

Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.,

Halldór Blöndal, 1. þm. Norðurl. e.,

Jóhanna Sigurðardóttir, 5. þm. Reykv.,

Valgerður Sverrisdóttir viðskrh.