2001-04-24 14:23:39# 126. lþ.#F 110.#8. fundur. Stéttarfélög og vinnudeilur., til 14:23:56| A gert 25 14:50
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 126. lþ.

Stéttarfélög og vinnudeilur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 201. mál (sektarákvarðanir Félagsdóms). --- Þskj. 211.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:23]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KolH, KLM, KPál, MS, ÓI, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SvH, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁMM, DO, GÁS, GÁ, HÁs, HjÁ, JBjart, KVM, KF, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, RG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.