2001-04-24 14:24:33# 126. lþ.#F 110.#10. fundur. Samningur um bann við notkun jarðsprengna., til 14:24:46| A gert 25 14:50
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 126. lþ.

Samningur um bann við notkun jarðsprengna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 261. mál. --- Þskj. 288.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:24]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JóhS, JB, JónK, KolH, KLM, KPál, LB, MS, ÓI, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvH, VE, ÞBack, ÖJ.

21 þm. (ÁMM, DO, EKG, GÁ, JÁ, JBjart, KVM, KF, KHG, LMR, MF, ÓÖH, RG, SP, SJS, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.